Search form

Salecebaicne 19:9

9Inguc aime ngic gocne yenge kwele-sanang ailu Yesule yefe madicne yogo ngic-ngigac habu sugucne yengele dongewa lobeelu misowaleibong. Aime Pol ye yenge hegilecebawec. Hegilecebalu mic-tengtengfocine sugu kpaducebalu hadengsoc ngic monic wacine Tiranus, yele wewedu macka ngiyelu siduc madicne miweduc aiyelelu gawec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index