Search form

Salecebaicne 2:11

11Yogo yenge Yuda-ngic nga Israel yengele alingkacni miyacti Yuda-ngic yengeholec taockelu gaibong; Krit-ngic ailu Arebia-ngic. Nongileng inguchac galu yowanonggangsoc Wapong pasitowainele yowa silicine mibong ngagegabeleng.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index