Search form

Salecebaicne 2:3

3yenge silicine yanguc nganiibong: Dac-ubilang ingucnedi fikelu ngic-ngigac hodocnginangsoc fouckelu ngiyeyackewec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index