Search form

Salecebaicne 2:36

36Ilec ailu Israel ngic-ngigac sasawa, ngenge yanguc ngage-benangkedaing: Ngenge Yesu malicpongka weibong, ngic yogo hocne Wapongti Sugucne nga Mesianonggeng lonolewec gagac.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index