Search form

Salecebaicne 2:46

46Nga ngic-ngigac hadengsoc Ibu-kulucka kwele moniyang ailu kpaduckelu gaibong, yenge kwele moniyangka macsoc macsoc bret baucke nolu nosingngineng yogo kwele-madicka botoc balu yengileng ngageboc mi ailu gaibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index