Search form

Salecebaicne 2:6

6Nga uc sugucne fikeme habu homacnedi yogo ngagelu kwesi kpaduckelu mimedec aiibong. Yogo yangucte, Tili Asuholec yenge ngic-ngigac yengele yowanginang yefe filesoc filesoc mibong ngageibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index