Search form

Salecebaicne 20:19

19Naneicne bawacnagulu Sugucnele kwelec kwekwe gabe Yuda-ngic yengi ngaba ainelelu lokwesacka locnubong ngengele kwele-sowac ailu hialu gaiba.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index