Search form

Salecebaicne 20:21

21“Na kwelenele kuc mi wame sanangnehac wedungelebe Yuda-ngic nga Grik-ngic kwele-hefaliyec ailu Wapongta hikelu Sugucnenonggeng Yesu ngagesingkeningte mibe yegengkengelewec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index