Search form

Salecebaicne 20:25

25“Ailu yanguc mibe ngagening, na Wapongte ngani-damongte yowa-siduc ngic-ngigac hewacnginang mibe yegengkengeleme ngagelu gaibong, ngenge lobewa gacgu haicne hatacmac mi nganidaingte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index