Search form

Salecebaicne 21:17

17Aime hikegacgu Yerusalem iwa hike sulumebeng iwa ngage-ngagesingkolec agofocnonggeng yengi ago ainolelu kwele-madic ngageibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index