Search form

Salecebaicne 21:21

21Aime gale yowa-siduc yanguc kwesime ngagecaigaing: Yuda-ngicti Israel yengele alingkacni miyac, yengele kebangka gagaing, yenge yanguc miyelecaigic, ‘Ngenge Mosesle yowa hegiledaing ailu sabacfocngineng yengele soc tofangineng mi helockedaing. Ailu Yuda-ngic aibabanonggeng hegiledaing.’ Yenge yowa inguc edocebaengka ngagecaigaing.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index