Search form

Salecebaicne 21:24

24Ga yengela taockelu aibaba gbagbacne fagac, yogo yengeholec balaibelu hasoc hole-holenginengte wiyac fuli balu hodoc-kandangngineng balockelu fodedaingte. Ga inguc aiyengka nganicgulu gale yanguc ngagegaingte, ‘Yowaine kwesime ngageibeng, yogo noine miyac. Ye yeicne Mosesle yefe-yowa balaibecaigac.’ Ga inguc aiyengka Yuda-ngic Yesu ngagesingkegaing, yenge gale ngaba mi aidaingte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index