Search form

Salecebaicne 21:25

25Aime Israel yengele alingkacni miyac yogo yengi Yesu ngagesingkegaing, yengele esecne yefe-yowa miibeng, yogolec yowa-siduc hibiwa biyachac yanguc kwelengkelu loyeleicne, ngic-ngigac yenge siduc-gbongnginengte depec milu sic wecaigaing, ngenge yogo hegiledaing. Ailu bec-sic ubeina mucti fuluckebong asuine kwedickeicne nga sac hegiledaing. Ailu selo pasi mi aidaing.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index