Search form

Salecebaicne 21:27

Ibu-kulucka feme baibong

27Aibaba gbagbacne yogolec hadeng 7 motonogale aiyemewa Pol ye Ibu-kulucka felu gacgume Asia prowinswacni Yuda-ngic yengi ye nganilu ngic-ngigac habutowa kwelengineng kwefangkebong Pol ngaba aicnolu hobalu

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index