Search form

Salecebaicne 21:28

28aukwelu yanguc wackelu miibong, “Oe Israel ngic, ngenge wele baficnubabong banang! Ngic yagodi himongsoc hike galu Yuda-ngic nongileng nga yefe-yowanonggeng ailu Ibu-kulucnonggeng, yogolec ngaba ainogale, ngic yagodi edocebalu gagac. Ailu Ibu-kulucnonggang Grik-ngic mengocebame ofelu macnonggeng gbagbacne yago wonong holeibong.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index