Search form

Salecebaicne 21:29

29Aime Pol ye Efesus ngic monic wacine Tofimus yeholec taonka moc hike-kwesic aiboc nganicepalu gaibongte ailu yanguc ngagesilu miibong, “Ye Ibu-kulucka mengockeme yeke momoc feiboc.” Inguc moc ngagesiibong, yeke mi feiboc.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index