Search form

Salecebaicne 21:31

Pol ngic yengele molewacni bamoctowec

31Ngaba yengi Pol balu wehomanogale aibong Roma hudu-baba ngic yengele damong sugucnela yowa yanguc hikeme ngagewec, “Yerusalem-ngic sasawa yenge yengungtiyac ngaba ainagulu hendolong sugucne aigaing.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index