Search form

Salecebaicne 21:33

33Aime hudu-baba ngic yengele damong sugucnedi kwesilu mime madecfocine yenge Pol balu sen yaeckangti hefeibong. Hefebong ngic-ngigac uwayelewec, “Pol ye ma ngic ailu ye oma wiyac aiwec?” Yogolec uuwa bole bawec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index