Search form

Salecebaicne 21:34

34Aime ngic yenge aunne aunne aibong hendolongka yowa fungine ngagenale aibibiyelu mime hudu-baba ngic yengi Pol balu yengileng bole-macka hefaliye hikeibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index