Search form

Salecebaicne 22:14

14“Inguc milu yowa yanguc edocnuwec, ‘Ngambofocnonggeng yengele Wapong, yedi boleine bacte milu edalicgugac aime ga Aibaba Dondonnele Fileine nganigic yele mickacni yowa ngagecte bawosaecguwec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index