Search form

Salecebaicne 22:22

22Ngic yenge hedec kweebongka, Pol ye Yuda-ngic hegilecebalu Israel yengele alingkacni miyac, yengela hikenale Wapongti molickelu yowa edowec, yogo edocebame yenge dacineholec aukweibong, “Ngic ingucne yogo gagaine miyac aidaic. Ye game nalic mi aidaicte.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index