Search form

Salecebaicne 22:24

Pol hududi mi wenogale aiibong

24Aibong damong sugucnedi mime hudu-baba ngic yengi Pol bole-macnginang balu feibong. Ailu ngic yenge omale homacne aukwegaing, yogolec indingkelu hududi webong sowacneine mifickeme ngagenale mimoctoyelewec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index