Search form

Salecebaicne 22:25

25Mimoctoyeleme yenge hududi wenogale mucti hige-moleine hefelickeibong. Aime Pol ye micnengineng yanguc milu uwacnowec, “Ngenge ngic monic Roma-ngic yengele alingka taockelu game, ye yowawa mi lolu nalic hududi wedaingte, me? Ngic ye yowawa lolubac nalic hududi wedaingte.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index