Search form

Salecebaicne 22:29

29Inguc mime yenge iwahac Pol indingkelu wenogale miibong, yogo hegileibong. Hudu-baba ngic yengele damong sugucne yedibac yanguc ngagewec, “Pol ye Roma-ngic. Aime nani ngic miyelebe ye senti witickegaing i nalic mi aigac!” Ye inguc ngagelu hangockewec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index