Search form

Salecebaicne 22:3

3“Na Yuda-ngic, Silisia himongka Tasas taon iwa fikeiba, ailu Yerusalem yawa galu suguleiba. Wewedu Gamaliel yele bagewa gabe yedi ngambofocnonggeng yengele yefe-yowa sasawa weduneleme ngageyackeiba. Aime ngenge yangucteyac aibaba aigaing, yogo ingucneyac Wapongti ngage-madickenelenale milu yowa yogo sanangne benang bagacaigabac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index