Search form

Salecebaicne 22:5

5Yogo depec-baba ngic yengele damong sugucne nga Yuda-ngic yengele tutumang sugucnele micnefocngineng yenge nale aibaba yogolec fungine yogo edocngebadaingte. Yengi hocne hibi monic agofocnonggeng ngage-ngagesingkolec Damasko gagaing, yengela bahikenogale kwelengkelu neleibong. Yogo silicine yanguc: Ngic-ngigac Yesule yefe balaibebong nani bafuwacebadacte, yogo witicebalu Yerusalem baceba kwesidacte. Aime ameine weboting aiyeledaingte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index