Search form

Salecebaicne 23:10

10Milu yowanginengti fulucnagubong hudu-baba ngic yengele damong sugucnedi gacgu Pol fuluckelu socine balockedaingkale hangockewec, aime hudu-baba ngic miyeleme yengi haulu Pol ngic hewacnginangkocni fulucke walu bole-macnginang baleibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index