Search form

Salecebaicne 23:17

17Edome Poldi hudu-baba ngic yengele micne yengelacni monic wackelu yanguc edowec, “Ga madec yago hudu-baba ngic yengele damong sugucnela mengocke lenong. Yedi yowa monic edodaicte.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index