Search form

Salecebaicne 23:18

18Inguc mime ngic yedi madec yogo hudu-baba ngic yengele damong sugucnela mengocke lelu yanguc edowec, “Muc-macka ngic Pol yedi wacnulu mineleme madec yago mengockelu welegabac, yedi yowa gocne edocgudaicte.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index