Search form

Salecebaicne 23:2

2Inguc mime depec-baba ngic yengele damong sugucne monic wacine Ananaias, yedi Polle emewa ngic domaibong, yenge yanguc milu edocebawec, “Ngenge mesuina wening.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index