Search form

Salecebaicne 23:20

20Uwacnome madec yogodi yanguc edowec, “Yuda-ngic yenge gala yowa lobong kwesinale mingagec aigaing. Kwesibong gagi Pol tutumangtowanginang mengockelu hikeengka yele fungngineine ninic ngageningte, uuwa lobong kwesidaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index