Search form

Salecebaicne 23:23

Pol Sesarea macka bahikeibong

23Aime hudu-baba ngic yengele damong sugucnedi hudu-baba ngic yengele micne yaeckang wacepalu yanguc edocepawec, “Ngeke hikelu yanguc aidabiyec, hudu-baba ngic 200 ingucti yenge higedi yefe hikedaing, nga becosic witina ngiyecaigaing yenge 70 ailu sangala-baba 200, ingucti efeckelu debocka 9 kilok aiyemewa Sesarea bahikedaing.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index