Search form

Salecebaicne 23:27

27Hudu-baba ngic yengi ngic monic balu fugaing, Yuda-ngic yengi balu wehomanogale aigaing. Aime nani ye Roma-ngic yengele alingkacni, yele inguc ngagelu hudu-baba ngic yengeholec hikelu losi yengele molewacni baibeng.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index