Search form

Salecebaicne 23:6

6Aime ngic micne gocne yenge Sadyusi alingkacni, nga gocne yenge Farisaio alingkacni ingucti gaibong. Gacgubong Poldi yogo ngagelu kweleine fangkeme tutumangtowa iwa yanguc edocebawec, “Alingfocne, na Farisaio ngic, ailu yengele alingkacni fikeiba. Aime homackacni fangke-fangke i fikenale yowa ngagesingkelu gabe, yogolec yowawa locnugabiyeng.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index