Search form

Salecebaicne 24:1

Pol yowawa loibong

1Hadeng 5 motome depec-baba ngic yengele damong sugucne Ananaias nga Yuda-ngic micnefocngineng gocne ailu Roma-ngic yengele yefe-yowale ngage-ngage ngic monic wacine Tetulus, yenge Sesarea macka haulu gawanala Polle yowa miningte fikecnoibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index