Search form

Salecebaicne 24:18

18Ailu gbagbacne galu aibaba gbagbacne ailu Ibu-kulucka felu ibu nga wiyac gocne lolu gabe bafuwacnuibong. Iwa ngic habu sugucne me hendolongkolec mi gaiba.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index