Search form

Salecebaicne 24:21

21Na hewacnginang domalu yowa moniyang sugu yanguc aukwelu miiba, ‘Homackacni fangke-fangke yogo fagac.’ Yowa yogolec yakumac gale dongewa bacnulu kwesi yowawa locnugabiyeng.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index