Search form

Salecebaicne 24:7

7hudu-baba ngic yengele damong Lisias, ye nga madecfocine yenge momoc kwesilu dacineholec nongileng molewacni ewalicnubaibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index