Search form

Salecebaicne 25

Pol ye Sisadi yowaine ngagenale miwec

1Festus ye Yudeya prowins iwa hike sulumelu gawana bole molickelu bawec. Balu hadeng habackang motome Sesarea hegilelu Yerusalem fewec. 2Feme depec-baba ngic micne nga Yuda-ngic sugucne yengi yela kwesilu Polle yowa mibong yegengkeme*3hataecnolu yanguc miibong, “Ga nonge baficnubalu yowa loengka hikeme Pol ye Yerusalem iwa kwesidaic.” Yenge yefewa sangke domalu Pol wehomaningte ngagelu inguc miibong.*

4Edobong Festusdi yanguc edocebawec, “Pol ye Sesarea iwa muc-macka ngiyeme na yawa kpisicnemac ngiyelu hatacmac hefaliye hikedacte. 5Hikebe ngenge Pol yowawa lonogale milu ngengelacni ngic sugucne gocne yenge naholec haulu bikic monic bafuwawecka ingucne yengi yele yowa yogo mifickedaing.”

6Inguc milu hadeng 8 me 10 ngama ingucne Yerusalem iwa gacgu Sesarea hikelu hauwec. Haulu mac saeme mimocto-mimocto macka fengiyelu miwec, “Ngenge Pol bawelening!” Mime balu feibong. 7Balu febong Yerusalemkocni Yuda-ngic yengi ye hewalingke domalu yowa gocne haic fungine fungine homacne kpolickelu sanangnehac milu domaibong. Ailu yenge yowa yogolec noine bafuwaningte kpungkeibong.*

8Aime Poldi yowangineng ameine bafaliyelu fungine yanguc miwec, “Na Yuda-ngic yengele yefe-yowangineng me Ibu-kuluc me ngictau Sisa, yenge monic mi basowalecebaiba.”

9Inguc mime Festus ye Yuda-ngic yengi kwele-madic ngagecnoningte Pol uwacnowec, “Ga Yerusalem iwa nalic felu iwa yowagone mimoctodacte, me?”

10Inguc mime Poldi yanguc bafaliyecnowec, “Mac yago domagabac, yago ngictau Sisa yele mimocto-mimoctole mac hocne, yogolec nale yowa yagowahac mimoctonoga. Na Yuda-ngic aibaba sowacne monic mi aiyeleiba, yogo gageuc ngagegic. 11Na bikictowa monic bafuwadaba ingucne midec, wehomacnunogale miyengka na socne nalic mi sebicnagudaba. Nga yenge kwesacka kpolicnulu fungine migaing, yogolec monicti yengele molewa nalic mi locnudaicte. Yogolec ailu Roma ngictau Sisadi yowane mimoctonale migabac.”

12Inguc mime Festusdi babaficfocine yengeholec mingagec ailu Pol yanguc edowec, “Ga ngictau Sisala hikenogale migicte yela hikedamec.”

Festusdi Polle siduc Agripa edowec

13Hadeng gocne motome ngictau Agripa ye kwaine Benaisiholec Sesarea haulu Festus kwele-angacka nganiiboc. 14Ailu yeke hadeng gocne yeholec ngiye-fac aiboc, Festusdi Polle yowa-siduc ngictau Agripa yanguc edowec, “Feliksdi ngic monic muc-macka lome hauwec ngiyegac.* 15Aime Yerusalem iwa fesulumebe Yuda-ngic yengele depec-baba ngic micne nga micnefocngineng yenge kpaduckelu nala kwesilu ngic ye webong homanale edocnubiyeng. 16Edocnubong na yowa ameine yanguc bafaliyebac, ‘Ngic monic fungine mikacka weboting aicno-aicnole yefe, yogo Roma-ngic nongela monic mi fagac. Ngic yowaholec nga ngabaine yowawa lodaicte yeke momoc fangkelu domaebocka yowa noine minoga.’

17“Tumaneibong iwa inguc bafaliyebe, iwahac mac saeme na mimocto-mimoctole macka fengiyelu Pol bakwesiningte miiba. 18Inguc milu Pol yowawa loibong yengi yele aibaba sowacne monic mifickebong ngagedacte mibe yenge mi miibong. 19Yengileng habunginengte yefe fagac, yogolec fungine sugu miibong. Milu ngic monic wacine Yesu, yele yanguc miibong, ‘Ye biyac homawec.’ Aime Poldi yanguc mime yegengkeyelewec, ‘Ye gbolicne gagac.’ Ye inguc sugu miwec. 20Aime na yowa yogo ngage-motonogale aibibiyelu yanguc uwacnoiba, ‘Nalic Yerusalem iwa felu gale yowa iwa mimoctonoga me?’

21“Edobe Pol ye ngictau Sisadi yowaine mimoctonale miwec. Inguc mime, Pol ye muc-macka wangec ngiyeme gacgu yefe monic bafuwalubac Roma ngictau Sisala lobe hikenale mimoctoiba.”

22Festusdi inguc milu edome Agripadi miwec, “Naneuc ngic yeicne mickacni yowaine ngagenogale ainelegac.”

Inguc mime Festusdi miwec, “Saeme nalic ngagedamecte.”

Agripa nga Benaisi yeke Pol nganiiboc

23Mac saeme Agripa nga Benaisi yeke ngakpi hibine madicne holelu tutumang macka feiboc. Aime hudu-baba ngic yengele damong sugucne nga mac yogolec ngic micne yenge momoc balaibecebalu feibong. Aime Festusdi mime Pol momoc balu feibong. 24Balu febong Festusdi yanguc edocebawec, “Ngictau Agripa nga ngicfocne yakumac naholec ngiyegaing, edocngebabe ngagening: Ngic yago domagac, yele ailu Yuda-ngic sasawa yawa nga Yerusalem iwa wacnulu hataenelelu miibong, ‘Ye nalic mi gadaicte.’ 25Aime yeuctiyac Roma ngictau Sisadi yowaine mimoctonale miwecte yela salebe hikedaicte. Nga nanibac ye homanale bikic monic mi bafuwaiba. 26Ailu yowa noine basackelu ngictau Sisale hibi kwelengkenogale milu kwelengkedacte. Ilec ailu ngic yago ye ngengela nga ngictau Agripa gala lobe domame ngenge fungngineine ngagelu noine bafuwabong hibi kwelengkelu lobe hikedaic. 27Aime nani ngic monic muc-mackacni bikicinele hibi mi kwelengkelu Roma taonka moc salebe hike-hikele ngagebe nalic mi aigac.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index