Search form

Salecebaicne 25:10

10Inguc mime Poldi yanguc bafaliyecnowec, “Mac yago domagabac, yago ngictau Sisa yele mimocto-mimoctole mac hocne, yogolec nale yowa yagowahac mimoctonoga. Na Yuda-ngic aibaba sowacne monic mi aiyeleiba, yogo gageuc ngagegic.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index