Search form

Salecebaicne 25:11

11Na bikictowa monic bafuwadaba ingucne midec, wehomacnunogale miyengka na socne nalic mi sebicnagudaba. Nga yenge kwesacka kpolicnulu fungine migaing, yogolec monicti yengele molewa nalic mi locnudaicte. Yogolec ailu Roma ngictau Sisadi yowane mimoctonale migabac.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index