Search form

Salecebaicne 25:12

12Inguc mime Festusdi babaficfocine yengeholec mingagec ailu Pol yanguc edowec, “Ga ngictau Sisala hikenogale migicte yela hikedamec.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index