Search form

Salecebaicne 25:14

14Ailu yeke hadeng gocne yeholec ngiye-fac aiboc, Festusdi Polle yowa-siduc ngictau Agripa yanguc edowec, “Feliksdi ngic monic muc-macka lome hauwec ngiyegac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index