Search form

Salecebaicne 25:15

15Aime Yerusalem iwa fesulumebe Yuda-ngic yengele depec-baba ngic micne nga micnefocngineng yenge kpaduckelu nala kwesilu ngic ye webong homanale edocnubiyeng.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index