Search form

Salecebaicne 25:20

20Aime na yowa yogo ngage-motonogale aibibiyelu yanguc uwacnoiba, ‘Nalic Yerusalem iwa felu gale yowa iwa mimoctonoga me?’

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index