Search form

Salecebaicne 25:21

21“Edobe Pol ye ngictau Sisadi yowaine mimoctonale miwec. Inguc mime, Pol ye muc-macka wangec ngiyeme gacgu yefe monic bafuwalubac Roma ngictau Sisala lobe hikenale mimoctoiba.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index