Search form

Salecebaicne 25:23

Agripa nga Benaisi yeke Pol nganiiboc

23Mac saeme Agripa nga Benaisi yeke ngakpi hibine madicne holelu tutumang macka feiboc. Aime hudu-baba ngic yengele damong sugucne nga mac yogolec ngic micne yenge momoc balaibecebalu feibong. Aime Festusdi mime Pol momoc balu feibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index