Search form

Salecebaicne 25:24

24Balu febong Festusdi yanguc edocebawec, “Ngictau Agripa nga ngicfocne yakumac naholec ngiyegaing, edocngebabe ngagening: Ngic yago domagac, yele ailu Yuda-ngic sasawa yawa nga Yerusalem iwa wacnulu hataenelelu miibong, ‘Ye nalic mi gadaicte.’

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index