Search form

Salecebaicne 25:26

26Ailu yowa noine basackelu ngictau Sisale hibi kwelengkenogale milu kwelengkedacte. Ilec ailu ngic yago ye ngengela nga ngictau Agripa gala lobe domame ngenge fungngineine ngagelu noine bafuwabong hibi kwelengkelu lobe hikedaic.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index