Search form

Salecebaicne 25:9

9Inguc mime Festus ye Yuda-ngic yengi kwele-madic ngagecnoningte Pol uwacnowec, “Ga Yerusalem iwa nalic felu iwa yowagone mimoctodacte, me?”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index